';

Thẻ xanh Hoa Kỳ có phải là chiếc thẻ vạn năng?